NABÍDKA SLUŽEB
  STAVEBNĚHISTORICKÝ (STAVEBNĚ-HISTORICKÝ) PRŮZKUM (SHP)

standardní nedestruktivní stavebněhistorické (stavebně-historické) průzkumy (SHP) všech typů historických staveb a památek:

  • feudální sídla (hrady, zámky, tvrze)
  • církevní stavby (kostely, kaple, kláštery)
  • městské stavby (měšťanské domy, radnice, městská opevnění)
  • lidová architektura, hospodářské a technické stavby

  PASPORTIZACE VESNIC, MĚST A REGIONŮ

inventární průzkumy všech druhů památkových a historických objektů, zejména lidové architektury, technických staveb a další související průzkumy (pasportizace) 
 
 

 DOKUMENTACE PAMÁTEK A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

stavební zaměření historických objektů a jejich částí, fotodokumentace
 
  
 

 OPERATIVNÍ A ZÁCHRANNÉ PRŮZKUMY

operativní a záchranné průzkumy veškerých historických objektů, včetně zaměření, zpracování nálezových zpráv, inventárních soupisů hodnotných prvků

 
   

  NÁVRHY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

komplexní návrhy na prohlášení objektů za kulturní památky, návrhy památkových rezervací, zón a ochranných pásem všeho typu
  
 
 

  KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI OBNOVĚ PAMÁTEK

konzultace ke stavebním úpravám historických objektů, návrh úpravy průčelí, odborná pomoc při vyřizování agendy s orgány státní památkové péče a při zpracování žádostí o dotace na obnovu nemovitých kulturních památek.
 
 

  PLÁNY ZÁSAD PAMÁTKOVÉ OCHRANY

regulativy pro území městských, vesnických a krajinných památkových rezervací a zón a ochranných pásem i pro ostatní historická sídla.
 
   

  ODBORNÉ A POPULARIZAČNÍ TEXTY

nabídka zpracování publikací, příruček, článků do časopisů i novin s vlastivědnou a stavebně - historickou tematikou  
 

 

  PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Nabídka odborných i populárně-naučných přednášek na téma památek, architektury, regionální historie a vlastivědy.